Odpady z energetyki węglowej

Odpady z energetyki węglowej. Ponieważ polska energetyka oparta jest głównie na węglu kamiennym odpady energetyczne stanowią drugą co do wielkości wytwarzania grupę odpadów. Stanowią one 13% ogólnej ilości odpadów przemysłowych wytwarzanych w kraju.  Narastająca ilość odpadów jest jednym z największych problemów ochrony środowiska, dlatego należy znaleźć dla nich zastosowanie.

W skład odpadów powstających w procesach spalania węgla wchodzą:

– niepalne minerały pozostałe po spaleniu,

– produkty odsiarczania spalin ,

– wolny  tlenek wapnia,

– nadmiar sorbentu (wapienia) i produktu wtórnej karbonizacji CaO w postaci kalcytu,

– niespalony węgiel w postaci koksiku,

– substancja mineralna stanowiąca domieszkę sorbentu.

Skład chemiczny popiołów pochodzących z różnych elektrowni i powstających w wyniku spalania paliwa o zmiennych parametrach może się znacznie wahać, gdy natomiast dana elektrownia ma stałego dostawcę węgla o niezmiennych właściwościach, rozbieżności w składzie chemicznym są niewielkie.

Popiły lotne wykorzystuje się tam, gdzie pożądane są ich właściwości wiążące, m.in. w drogownictwie, przy budowie stawów osadowych, stabilizacji gruntów, przemyśle materiałów budowlanych. Wykorzystuje się je również w rolnictwie do odkwaszania gleb oraz w gospodarce komunalnej do zobojętniania kwaśnych ścieków przemysłowych oraz neutralizacji chemiczna i biologiczna ścieków komunalnych. Mogą zastąpić żwir czy piasek, którego wydobycie może wiązać się z degradacją środowiska przyrodniczego. Jest możliwość  wykorzystania odpadów procesu spalania jako sorbentu w suchych technologiach odsiarczania spalin.

Do powszechnego i świadomego wykorzystywania ubocznych produktów spalania niezbędne są regulujące je akty prawne oraz świadomość społeczeństwa. Chociaż odpady te znajdują coraz większe zastosowanie w różnych gałęziach gospodarki, ich wykorzystanie jest nadal niewystarczające.

Odpady z energetyki węglowej.