Energia geotermalna

Energia geotermalna jest energią termiczną pobieraną z wnętrza Ziemi. Jest to najtrudniejszy do pozyskania rodzaj odnawialnego źródła energii. Najbardziej wydajne źródła znajdują się głęboko pod powierzchnią w postaci  w postaci gorącej wody, pary lub suchych gorących skał. Złoża geotermalne powstają dzięki obiegowi wody, woda z opadów wnika w ziemię, w jej głębszych warstwach ogrzewa się od magmy lub intruzji. Opłacalne wydobycie odbywa się do głębokości 4 km w głąb ziemi.

80% powierzchni naszego kraju jest pokryte przez 3 prowincje geotermalne.  Temperatura wody tych obszarów wynosi od 30-130 °C, a głębokość występowania w skałach osadowych od 1 do 10 km. Tak więc mamy bardzo dobre warunki geotermalne. Wykorzystanie wód termalnych dotyczy 40% powierzchni kraju, gdzie wydajność źródeł jest odpowiednia, zasolenie nie przekracza 30 g/l, a temperatura jest odpowiednio wysoka.

Energię geotermalną pozyskuje się wykonując odwierty do zbiorników wód termalnych. Woda termalna pobierana jest pierwszym otworem, odbierane jest od niej ciepło w wymienniku i przekazywane czynnikowi grzewczemu, a następnie wtłacza się ją schłodzoną z powrotem  do złoża.

Najbardziej popularnym sposobem wykorzystania energii geotermalnej oprócz produkcji energii elektrycznej jest budowa ciepłowni geotermalnych. Wykorzystuje się ją także w ogrzewaniu budynków przy pomocy pomp ciepła, uprawach, przemyśle chemicznym, przetwórstwie, hodowli ryb, basenach kąpielowych, itp.

Tym, co zachęca do inwestowania w geotermię, jest niski koszt pozyskiwania energii. Gorące źródła ogrzewają się samorzutnie – jedynymi opłatami, które trzeba ponieść, są koszty prądu oraz serwisowania instalacji, inwestycja ta jest jednak czasochłonna i kosztowna.